Rostock Mountains, Solitaire - Namibia

Rostock Mountains, Solitaire - Namibia